Articles

Tư vấn đấu thầu

Các dịch vụ tư vấn đấu thầu cho các lĩnh vực: Xây dựng: Dân dụng và Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật; Mua sắm thiết bị: Công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, Y tế, giáo dục, dạy nghề, điện- điện tử - cơ điện được FISTD cung cấp bao gồm:

- Tư vấn lập HSMT (HSYC).

- Tư vấn đánh giá HSDT (HSĐX).

- Tư vấn thẩm định HSMT (HSYC).

- Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Tư vấn giải quyết tình huống trong đấu thầu.

Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn quản lý dự án là một trong những dịch vụ được Công ty Cổ phần Tư vấn FISTD trú trọng và khai thác, bởi quản lý dự án là nghệ thuật điều khiển và phối hợp giữa các nguồn nhân lực và vật tư xuyên suốt dự án. Bằng cách kết nối các bộ phận với nhau và sử dụng các phương pháp quản lý hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu về nội dung công việc, chi phí, tiến độ và chất lượng của dự án do Chủ Đầu tư đề ra. Các dịch vụ mà FISTD cung cấp gồm:

Tư vấn lập, giám sát và đánh giá dự án đầu tư

Khi thực hiện dịch vụ tư vấn lập và đánh giá dự án đầu tư, FISTD tiến hành xem xét đầy đủ các yếu tố cần và đủ để đảm bảo tính khả thi của dự án giai đoạn triển khai và vận hành, phân tích các rủi ro và đưa ra giải pháp phòng ngừa, giúp khách hàng có được bức tranh tổng thể và chi tiết nhất về dự án đầu tư để có quyết định đầu tư đúng đắn và hiệu quả. Kết quả của quá trình tư vấn lập và đánh giá dự án đầu tư cũng sẽ hỗ trợ hiệu quả cho chủ đầu tư trong quá trình thu hút, huy động vốn đầu tư. Nội dung của thủ tục lập dự án đầu tư, bao gồm: